www.ctrt.net > "既然"的"既"怎么组词?

"既然"的"既"怎么组词?

“既然”的“既”可以组词为:既往,既成,既后,既而,既定,既是,既望,既旬,终既,既龀,既月,既冠,既以,既遂,时既。 既的读音:jì 释义: 动作已经完了:~往不咎。~而。 已经:~成事实。~定。 常与“且”、“又”连用,表示两者并列:~...

相关的组词: 既然、食既、既往、既望、既而、既是、既济、既后、既乃、肆既、既旬、罔既、蚀既、既以

既往 [jì wǎng] 指已经过去的事情。 既而 [jì ér] 不久,一会儿,副词。指上件事情发生后不久。 既望 [jì wàng] 周 历以每月十五、十六日至廿二、廿三日为既望。后称农历十五日为望,十六日为既望。

如:既成(已经完成);既位(已就其位);既醉以酒,既饱以德(宾客称主人优厚待客的客气话) 常用词组 既成事实既定既而既来之,则安之既然既是既往既往不咎既有今日,何必当初

既有几个组词 : 既然、 食既、 既往、 既望、 既而、 既是、 既济、 既后、 既乃、 肆既、 既旬、 罔既、 蚀既、 既以、 既齓、 终既、 既定、 拜既、 时既、 无既、 既成、 皆既、 既终、 既已、 既龀、 既灌、 既月、 雍既、 既廪、 既立、 ...

概,大概,概貌,概要,概述,概算,概括,概念,概论,概率,概况,概略,概观,……

可以。既然:连词,表示先提出前提,而后加以推论,常用"就"、"也"、"还"等配搭。 希望我的回答对你有帮助,满意请采纳,谢谢。

既而 既然 既定 既望 既往 既已 既是 既济 既以 既成 既尔 既朔 既月 既夕 既乃 既后 既终 既廪 既灌 既立 既位 既龀 既旬 既齓 皆既 无既 食既 终既 时既 蚀既 罔既 靡既 肆既 拜既 雍既 既往不咎 既得利益 既成事实 一如既往 一反既往 东曦既...

既然

既而 既然 既定 既望 既已 既往 既是 既济 既以 既成 既尔 既朔 既乃 既月 既夕 既后 既终 既灌 既立 既廪 既龀 既旬 既齓 既位 皆既 无既 食既 终既 蚀既 时既 罔既 靡既 肆既 拜既 雍既 一如既往 既往不咎 一反既往 既得利益 东曦既驾 既成事...

网站地图

All rights reserved Powered by www.ctrt.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ctrt.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com