www.ctrt.net > 既有什么组词

既有什么组词

一如既往、 既定、 犯罪既遂、 既往不咎、 既然、 既是、 既得利益、 既往、 既成事实、 既济、 既而、 既望、 东曦既驾、 既已、 既生魄、 一反既往、 食既、 既成、 羽翼既成、 既以、 既有今日何必当初、 无既、 既月、 既生霸、 既朔、 既尔...

“既”字能组成以下词语:既然、既往、既而、既定、终既。 读音:[jì ] 释义: 1.动作已经完了。 2.已经。 3.常与“且”、“又”连用,表示两者并列。 既然[ jì rán ]:表示先提出前提,而后加以推论,常用就、也、还等配搭。 既往 [ jì wǎng ]:是指...

既的组词有哪些呢 : 既然、 食既、 既往、 既望、 既是、 既尔、 既位、 既朔、 既不索、 既死魄、 既不沙、 既死霸、 既济公、 亥既珠 既而、 既后、 罔既、 既济、 既生霸、 既生魄、 一如既往、 一反既往、 既往不咎、 既得利益、 不溯既往...

既然 [jì rán] 词语 本词条是多义词,共2个义项展开 既然,是汉语词汇,汉语拼音为jì rán。既然是连词,表示先提出前提,而后加以推论,常用“就”、“也”、“还”等配搭。举例:既然他已经好些,就可以回学校去了。 中文名 既然 外文名 now that;...

释义 1.动作已经完了:~往不咎。~而。 2.已经:~成事实。~定。 3.常与“且”、“又”连用,表示两者并列:~快又好。 相关组词 既然 食既 既往 既望 既而 既是 既济 既后 既乃 肆既既旬 罔既 蚀既 既以

1、即兴 [ jí xìng ] 事先毫无准备,仅就当时的感受创作、表演或演讲的。 2、即便 [ jí biàn ] 用来加强语气,指即使;纵使。 3、即使 [ jí shǐ ] 表示承认某种事实,暂让一步,在正句里常用也呼应,说出结论 4、立即 [ lì jí ] 立刻;马上 5、即...

1、既的拼音:jì。 2、既的意思: ①已经:既已如此|既得利益|既往不咎。 ②既然,常跟“就、则” 连用:既来之,则安之,既要干,就干好。 ③跟“且,又,也,更” 等配合,表示两方面同时存在:既勇敢又机智|既聪明又用功|既快且好|既要保增长,更要...

既然

组词示例如下: 既大又圆,既细又长,既多又重 既简单又方便,既紧张又害怕 既高兴又得意,既骄傲又自豪

即 [jí ] 1. 就是:知识~力量。 2. 当时或当地:~日。~刻。~席。~景。在~。~兴(xìng )。 3. 就,便:黎明~起。 4. 假如,倘若:~使。~便(biàn )。~或。~令。 5. 靠近:不~不离。 6. 到,开始从事:~位。

网站地图

All rights reserved Powered by www.ctrt.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ctrt.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com