www.ctrt.net > 既有什么组词

既有什么组词

一如既往、 既定、 犯罪既遂、 既往不咎、 既然、 既是、 既得利益、 既往、 既成事实、 既济、 既而、 既望、 东曦既驾、 既已、 既生魄、 一反既往、 食既、 既成、 羽翼既成、 既以、 既有今日何必当初、 无既、 既月、 既生霸、 既朔、 既尔...

既然,既有,既定,既可

即兴、即便、即使、立即、即将、当即、即时、即事、即令、随即、迅即、即日、即此、 即早、即且、即立、即拜、即溜、即序、赶即、即留、即是、即路、即刑、赓即、即夜、 庚即、顿即、即世、即可、即代、即目、即叙、即如、即中、即期、还即、即...

一如既往、 既定、 犯罪既遂、 既往不咎、 既然、 既是、 既得利益、 既往

既然 [jì rán] 词语 本词条是多义词,共2个义项展开 既然,是汉语词汇,汉语拼音为jì rán。既然是连词,表示先提出前提,而后加以推论,常用“就”、“也”、“还”等配搭。举例:既然他已经好些,就可以回学校去了。 中文名 既然 外文名 now that;...

释义 1.动作已经完了:~往不咎。~而。 2.已经:~成事实。~定。 3.常与“且”、“又”连用,表示两者并列:~快又好。 相关组词 既然 食既 既往 既望 既而 既是 既济 既后 既乃 肆既既旬 罔既 蚀既 既以

既的组词有哪些呢 : 既然、 食既、 既往、 既望、 既是、 既尔、 既位、 既朔、 既不索、 既死魄、 既不沙、 既死霸、 既济公、 亥既珠 既而、 既后、 罔既、 既济、 既生霸、 既生魄、 一如既往、 一反既往、 既往不咎、 既得利益、 不溯既往...

既而、 皆既、 既望、 既位、 终既、 既济、 既然、 既月、 蚀既、 罔既、 既灌、 既旬、 既后、 既以、 既廪、 既已、 时既、 肆既、 既齓、 既乃、 既定、 既终、 食既、 拜既、 既尔、 雍既、 既龀、 既朔、 既夕、 无既、 既是、 既立、 既...

既……又……组词 既……又……组词如下 既(美观)又(大方) 既(美丽)又(端庄) 既(聪明)又(活泼)

一如既往、 既定、 犯罪既遂、 既往不咎、 既然、 既是、 既得利益、 既往、 既成事实、 既济、 既而、 既望、 东曦既驾、 既已、 既生魄

网站地图

All rights reserved Powered by www.ctrt.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ctrt.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com