www.ctrt.net > 既怎么组词

既怎么组词

“既”字能组成以下词语:既然、既往、既而、既定、终既。 读音:[jì ] 释义: 1.动作已经完了。 2.已经。 3.常与“且”、“又”连用,表示两者并列。 既然[ jì rán ]:表示先提出前提,而后加以推论,常用就、也、还等配搭。 既往 [ jì wǎng ]:是指...

即使、即时、即兴、即将、立即、即日、随即、即便、旋即、赓即 既而、既然、既定、既望、既是、既济、既往、既成、既已、既龀

既组词:终既、雍既、无既、罔既、肆既、时既、蚀既、靡既、皆既、既终、既月、既以、既已、既旬、既夕、既位、既望、既往、既朔、既乃、既廪、既立、既济、既后、既灌、既尔、既定、既成、既齓、既龀、拜既、食既、既是、既然、既而、既死魄、...

“既然”的“既”可以组词为:既往,既成,既后,既而,既定,既是,既望,既旬,终既,既龀,既月,既冠,既以,既遂,时既。 既的读音:jì 释义: 动作已经完了:~往不咎。~而。 已经:~成事实。~定。 常与“且”、“又”连用,表示两者并列:~...

1、既的拼音:jì。 2、既的意思: ①已经:既已如此|既得利益|既往不咎。 ②既然,常跟“就、则” 连用:既来之,则安之,既要干,就干好。 ③跟“且,又,也,更” 等配合,表示两方面同时存在:既勇敢又机智|既聪明又用功|既快且好|既要保增长,更要...

既大又圆, 既简单又方便, 既紧张又害怕 既高兴又得意, 既骄傲又自豪

即兴、 立即、 即将、 即使、 即便、 当即、 即刻、 即日、 即时、 在即、 即令、 旋即、 即景、 迅即、 即事、 即位、 随即、 即且、 即是、 即早、 即立、 即刑、 赓即、 即禽、 即溜、 即序、 登即、 即拜、 即代、 即路、

相关的组词: 既然、食既、既往、既望、既而、既是、既济、既后、既乃、肆既、既旬、罔既、蚀既、既以

既 jì 动作已经完了:既往不咎。既而。 已经:既成事实。既定。 常与“且”、“又”连用,表示两者并列:既快又好。 笔画数:9; 部首:旡; 偏旁是旡的字有 4 旡jì, 9 既jì, 11 旣jì, 12 旤huò 旣 jì 同“既” 旤 huò 古同“祸”。 看来最后就是既组词...

既然 [jì rán] 词语 本词条是多义词,共2个义项展开 既然,是汉语词汇,汉语拼音为jì rán。既然是连词,表示先提出前提,而后加以推论,常用“就”、“也”、“还”等配搭。举例:既然他已经好些,就可以回学校去了。 中文名 既然 外文名 now that;...

网站地图

All rights reserved Powered by www.ctrt.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ctrt.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com