www.ctrt.net > 木字旁一个既然的既怎么组词

木字旁一个既然的既怎么组词

概,大概,概貌,概要,概述,概算,概括,概念,概论,概率,概况,概略,概观,……

“既然”的“既”可以组词为:既往,既成,既后,既而,既定,既是,既望,既旬,终既,既龀,既月,既冠,既以,既遂,时既。 既的读音:jì 释义: 动作已经完了:~往不咎。~而。 已经:~成事实。~定。 常与“且”、“又”连用,表示两者并列:~...

相关的组词: 既然、食既、既往、既望、既而、既是、既济、既后、既乃、肆既、既旬、罔既、蚀既、既以

既往 [jì wǎng] 指已经过去的事情。 既而 [jì ér] 不久,一会儿,副词。指上件事情发生后不久。 既望 [jì wàng] 周 历以每月十五、十六日至廿二、廿三日为既望。后称农历十五日为望,十六日为既望。

如:既成(已经完成);既位(已就其位);既醉以酒,既饱以德(宾客称主人优厚待客的客气话) 常用词组 既成事实既定既而既来之,则安之既然既是既往既往不咎既有今日,何必当初

既:既然、既能、既有、既而、既是、既已、既定、既要、既往、既往不咎、既定方针、既成事实、既来之

既有几个组词 : 既然、 食既、 既往、 既望、 既而、 既是、 既济、 既后、 既乃、 肆既、 既旬、 罔既、 蚀既、 既以、 既齓、 终既、 既定、 拜既、 时既、 无既、 既成、 皆既、 既终、 既已、 既龀、 既灌、 既月、 雍既、 既廪、 既立、 ...

题目条件不足

可以。既然:连词,表示先提出前提,而后加以推论,常用"就"、"也"、"还"等配搭。 希望我的回答对你有帮助,满意请采纳,谢谢。

既然我们不得不学习,那么我们就要努力学好。

网站地图

All rights reserved Powered by www.ctrt.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ctrt.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com