www.ctrt.net > 木字旁一个既然的既怎么组词

木字旁一个既然的既怎么组词

概,大概,概貌,概要,概述,概算,概括,概念,概论,概率,概况,概略,概观,……

“既然”的“既”可以组词为:既往,既成,既后,既而,既定,既是,既望,既旬,终既,既龀,既月,既冠,既以,既遂,时既。 既的读音:jì 释义: 动作已经完了:~往不咎。~而。 已经:~成事实。~定。 常与“且”、“又”连用,表示两者并列:~...

既然、 食既、 既往、 既望、 既是、 既而、 既后、 罔既、 既济、 既乃、 肆既、 蚀既、 既旬、 既定、 既以、 既齓、 既已、 拜既、 终既、 无既、 既月、 既灌、 时既、 既廪、 既龀、 既成、 雍既、 既立、 既终、 皆既、 既夕、 既尔、 既...

既往不咎 既望 既而 既后

相关的组词: 既然、食既、既往、既望、既而、既是、既济、既后、既乃、肆既、既旬、罔既、蚀既、既以

既有几个组词 : 既然、 食既、 既往、 既望、 既而、 既是、 既济、 既后、 既乃、 肆既、 既旬、 罔既、 蚀既、 既以、 既齓、 终既、 既定、 拜既、 时既、 无既、 既成、 皆既、 既终、 既已、 既龀、 既灌、 既月、 雍既、 既廪、 既立、 ...

慨     慷慨

既然

既而 既然 既定 既望 既往 既已 既是 既济 既以 既成 既尔 既朔 既月 既夕 既乃 既后 既终 既廪 既灌 既立 既位 既龀 既旬 既齓 皆既 无既 食既 终既 时既 蚀既 罔既 靡既 肆既 拜既 雍既 既往不咎 既得利益 既成事实 一如既往 一反既往 东曦既...

您好,带有三点水旁的既然的既组词如下: 溉:灌溉 灌溉[guàn gài] [解释]1.同灌 2.供给水

网站地图

All rights reserved Powered by www.ctrt.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ctrt.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com