www.ctrt.net > 木字旁一个既然的既怎么组词

木字旁一个既然的既怎么组词

概,大概,概貌,概要,概述,概算,概括,概念,概论,概率,概况,概略,概观,……

“既然”的“既”可以组词为:既往,既成,既后,既而,既定,既是,既望,既旬,终既,既龀,既月,既冠,既以,既遂,时既。 既的读音:jì 释义: 动作已经完了:~往不咎。~而。 已经:~成事实。~定。 常与“且”、“又”连用,表示两者并列:~...

既往 [jì wǎng] 指已经过去的事情。 既而 [jì ér] 不久,一会儿,副词。指上件事情发生后不久。 既望 [jì wàng] 周 历以每月十五、十六日至廿二、廿三日为既望。后称农历十五日为望,十六日为既望。

“既然”的“既”可以组词为:既往,既成,既后,既而,既定,既是,既望,既旬,终既,既龀,既月,既冠,既以,既遂,时既。 既的读音:jì 释义: 动作已经完了:~往不咎。~而。 已经:~成事实。~定。 常与“且”、“又”连用,表示两者并列:~...

既:既然、既能、既有、既而、既是、既已、既定、既要、既往、既往不咎、既定方针、既成事实、既来之

可以 既然 [jì rán] [解释] 表示先提出前提,而后加以推论,常用就、也、还等配搭 望采纳,谢谢!

题目条件不足

既然

既而 既然 既定 既望 既已 既往 既是 既济 既以 既成 既尔 既朔 既乃 既月 既夕 既后 既终 既灌 既立 既廪 既龀 既旬 既齓 既位 皆既 无既 食既 终既 蚀既 时既 罔既 靡既 肆既 拜既 雍既 一如既往 既往不咎 一反既往 既得利益 东曦既驾 既成事...

您好,带有三点水旁的既然的既组词如下: 溉:灌溉 灌溉[guàn gài] [解释]1.同灌 2.供给水

网站地图

All rights reserved Powered by www.ctrt.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ctrt.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com